Vedtaegter

Vedtægter for Bramming Banegårds Støtteforening

 • 1. Navn og hjemsted

1.1. Foreningens navn er “Bramming Banegårds Støtteforening“ (BBS).

1.2. Foreningens hjemsted er i Esbjerg Kommune.

1.3. Foreningen offentliggør vedtægter, årsberetning og -regnskab.

 

 • 2. Formål

Foreningens formål er:

2.1. At fremme almennyttige kulturelle, sociale, sundheds– og miljømæssige aktiviteter samt socialøkonomiske virksomheder, der er til gavn for lokalsamfundet og særligt udsatte mennesker.

 

 • 3 Økonomi

3.1. Foreningens drift finansieres ved kontingenter, offentlige og private tilskud samt indtægtsgivende virksomhed til støtte af formålet. Foreningen må ikke drives med kommercielt formål, men kan have indtægtsgivende virksomhed og kræve deltagerbetaling og gebyrer m.v. til dækning af omkostninger ved foreningens aktiviteter og støtte af dens formål.

3.2. Foreningen kan arbejde for etablering af, men må ikke have økonomiske interesser eller bestemmende indflydelse i socialøkonomiske og kooperative erhvervsmæssige virksomheder.

 

 • 4. Hæftelse

4.1. Foreningen hæfter kun med sin til enhver tid værende formue.

 

 • 5. Medlemskab

5.1. Medlemskab er åbent for alle, som støtter foreningens formål og overholder foreningens vedtægter, beslutninger og aftaler.

Medlemskab kan være individuelt for personer og kollektivt for organisationer, virksomheder og myndigheder.

5.2. Som aktive medlemmer kan optages alle, der ønsker at deltage aktivt i foreningens virksomhed med stemmeret og betaler kontingent.

5.3. Som støttemedlemmer kan optages alle, som ønsker at støtte foreningens formål uden stemmeret eller valgbarhed, og betaler kontingent.

5.4. Bortset fra den stiftende generalforsamling kan kun opnås stemmeret og valgbarhed ved optagelse og betaling af fuldt kontingent som aktivt medlem senest tre måneder før generalforsamlingen.

5.5. Medlemskab ophører umiddelbart ved manglende rettidig betaling af kontingent eller andre økonomiske forpligtelser overfor foreningen. Medlemskab kan suspenderes af bestyrelsen med omgående virkning på grund af manglende overholdelse af foreningens vedtægter og beslutninger ind til førstkommende generalforsamling, som træffer endelig afgørelse om eksklusion.

 

 • 6. Kontingent

6.1. Kontingent vedtages af generalforsamlingen i forbindelse med godkendelsen af foreningens budget, og kan fastsættes forskelligt for aktive og passive medlemmer.

6.2. Bestyrelsen træffer beslutning om eventuel deltagerbetaling og gebyrer i forbindelse med foreningens aktiviteter.

 

 • 7. Organisation

7.1. Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.

Imellem generalforsamlingerne er bestyrelsen foreningens øverste ledelse.

 

 • 8. Generalforsamlinger

8.1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i maj måned.

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel.

Årsberetning og -regnskab for det foregående år samt forslag til budget skal være tilgængelige for medlemmerne sammen med indkaldelsen.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være modtaget skriftligt af bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

8.2. Alle foreningens medlemmer samt gæster indbudt af bestyrelsen har adgang til generalforsamlingen.

Hvert aktivt medlem har én stemme og generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet fremgår af vedtægterne. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Unge under 18 år, som er aktive medlemmer, har stemmeret på generalforsamlingen, men er ikke valgbare.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

8.3. Bestyrelsesmedlemmer, -suppleanter, intern revisor og -suppleant samt eventuel ekstern revisor vælges for ét år af gangen. Alle aktive medlemmer kan opstille til – og modtage – genvalg.

Ved fratræden i valgperioden indtræder en suppleant.

Nyvalg af suppleanter kan ske i valgperioden på en ekstraordinær generalforsamling, hvis det kræves af bestyrelsen eller mindst en fjerdedel af de aktive medlemmer.

8.4. Bestyrelsen består af 5- 7 medlemmer, heraf tre valgt ved direkte valg af og blandt foreningens aktive medlemmer og 2-4 udpeget af foreningens samarbejdspartnere:

Bramming Handels-, Håndværks– og Industriforening (maks. ét medlem)

Bramming Idrætsforening (maks. ét medlem)

Lokalhistorisk arkiv (maks. ét medlem)

Veterantog Vest (maks. ét medlem)

Modeljernbaneklubben (maks. ét medlem)

Der vælges, henholdsvis udpeges, 1 suppleant for de bestyrelsesmedlemmer, der er direkte valgt og 1 suppleant for de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget.

Desuden vælges en suppleant for den interne revisor.

8.5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst en fjerdedel af de aktive medlemmer kræver det skriftligt med forslag, der ønskes behandlet, herunder eventuelt valg.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers varsel senest fem uger efter gyldigt krav om afholdelsen.

8.6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1)    Valg af dirigent og referent.

2)    Bestyrelsens beretning for det foregående år.

3)    Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse.

4)    Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget, herunder kontingent, for det indeværende samt for det kommende år ind til næste ordinære generalforsamling.

5)    Behandling af indkomne forslag og godkendelse af budget samt kontingent.

6)    Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter. Hvis det ikke er muligt at vælge det nødvendige antal bestyrelsesmedlemmer/suppleanter på den ordinære generalforsamling, kan generalforsamlingen give mandat til, at bestyrelsen supplerer sig.

7)    Valg af intern revisor og -suppleant.

8)    Eventuelle øvrige valg.

9)    Eventuelt.

 • 9. Bestyrelsen

9.1. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, heraf 3 valgt blandt foreningens aktive medlemmer og 2-4 udpeget af foreningens samarbejdspartnere, jf. § 8.4.

9.2. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved mindst halvdelen af dens medlemmer, medmindre andet fremgår af vedtægterne.

9.3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en sekretær og en kasserer, der tilsammen udgør foreningens forretningsudvalg. Bestyrelsesmøder afholdes mindst fire gange årligt og når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer kræver det. Herudover fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

9.4. Bestyrelsen kan bemyndige aktive medlemmer, herunder udvalg (ad hoc udvalg), til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

9.5. Bestyrelsen og udvalg er ulønnede, men foreningen kan dække medlemmernes faktiske omkostninger i forbindelse med opgaver for foreningen.

 

 • 10. Tegningsret

10.1. Foreningen tegnes i den daglige drift af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura.

10.2. Ved lånoptagelse, leje, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 

 • 11. Regnskab

11.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

 • 12. Vedtægtsændringer og opløsning

12.1. Vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen kræver et flertal på mindst tre fjerdedele af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på to generalforsamlinger med mindst to og højst fem ugers mellemrum.

12.2. Ved opløsning af foreningen skal eventuel overskydende formue efter tilbagebetaling af uforbrugte midler til bidragsydere, der har betinget sig dette, tildeles tilsvarende almennyttige formål efter den afsluttende generalforsamlings beslutning. Bestyrelsen offentliggør revideret likvidationsregnskab.